Đạt 40.000 Chủ Nhân báo danh trang sự kiện
Thám hiểm phó bản 5.000.000 lần
Luận Võ đạt 15.000.000 trận
11.000.000 Nguyên Bảo được tiêu