1 Linh Thử Tùng Tùng (7N)

1 Mảnh Kim Di

100 Ngân Nguyên Bảo

4 Khắc Phù

8 Địa Sát Cường Hóa

10 Rương Tinh Thông-Cao

1 Mảnh Kim Di

100 Ngân Nguyên Bảo

4 Khắc Phù

8 Địa Sát Cường Hóa

1 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học

1 Mảnh Kim Di

100 Ngân Nguyên Bảo

4 Khắc Phù

8 Địa Sát Cường Hóa

10 Linh Tinh Hỏng

1 Mảnh Kim Di

100 Ngân Nguyên Bảo

4 Khắc Phù

8 Địa Sát Cường Hóa

1 Phi Vân Nhiễm (7N)

1 Mảnh Kim Di

100 Ngân Nguyên Bảo

4 Khắc Phù

8 Địa Sát Cường Hóa

15 Tâm Đắc Tuyệt Học

1 Mảnh Kim Di

100 Ngân Nguyên Bảo

4 Khắc Phù

8 Địa Sát Cường Hóa

1 Nguyệt Như Kim Câu (7)

1 Mảnh Kim Di

100 Ngân Nguyên Bảo

4 Khắc Phù

8 Địa Sát Cường Hóa

Trong 7 ngày đầu mở server, Thiếu Hiệp tham gia đăng nhập liên tục trên trang sự kiện để nhận quà.
Lưu ý: Sự kiện chỉ diễn ra trong 7 ngày tính từ ngày mở server, quá thời gian sẽ không nhận được thưởng.

scroll

1 Rương Chọn Đá Quý Lv3

4 x2 EXP Đơn

2 Rương may mắn đá quý 1

200

1 Rương Chọn Đá Quý Lv3

2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học

1 Mặc Hàn Thiết

1 Kiểu tóc: Quyết Chiến (VV)

400

1 Rương Chọn Đá Quý Lv3

1 Linh Tinh Bậc 1

1 Bảo Đồ-Hiếm

1 U Minh Dẫn (VV)

800

1 Rương Chọn Đá Quý Lv3

20 Rương Tinh Thông-Cao

1 Mảnh Kim Di

18 Rương Hỗn Độn May Mắn

2000

1 Rương Chọn Đá Quý Lv4

2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học

1 Đá Điêu Khắc Lv1

1 Thời trang: Ngạo Nghĩa Thịnh Chiến (VV)

4000

1 Rương Chọn Đá Quý Lv4

3 Linh Tinh Bậc 1

40 Sách KN Trân Thú-Thường

1 Đối Chưởng

8000

1 Rương Chọn Đá Quý Lv4

40 Rương Tinh Thông-Cao

1 Bảo Đồ-Hiếm

100 Rương Kỹ Năng-Cao May Mắn

20000

1 Rương Chọn Đá Quý Lv5

2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học

1 Mảnh Kim Di

1 Đối Chưởng Chí Bảo

40000

1 Rương Chọn Đá Quý Lv5

3 Linh Tinh Bậc 1

2 Mặc Hàn Thiết

1 Kỳ Lân

80000

1 Rương Chọn Đá Quý Lv6

40 Rương Tinh Thông-Cao

1 Đá Điêu Khắc Lv1

1 Ảm Viêm Long (VV)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA: Trong 7 ngày mở server mới, Thiếu Hiệp tiến hành nạp các gói Nguyên Bảo tích lũy đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được quà tương ứng.
Sau khi nhấp "nhận quà" sẽ được gửi thẳng vào game.

1 Rương Chọn Đá Quý Lv3

1 x2 EXP Đơn

1 Rương Chọn Đá Quý Lv3

20 Rương Tinh Thông-Cao

1 Bảo Đồ-Hiếm

1 Rương Chọn Đá Quý Lv4

2 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học

1 Bảo Đồ-Hiếm

1 Rương Chọn Đá Quý Lv4

60 Linh Tinh Hỏng

1 Bảo Đồ-Hiếm

1 Rương Chọn Đá Quý Lv4

1 Nguyệt Như Kim Câu (VV)

1 Bảo Đồ-Hiếm

1 Rương Chọn Đá Quý Lv5

15 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học

1 Bảo Đồ-Hiếm

2 Rương Chọn Đá Quý Lv5

200 Rương Tinh Thông-Cao

15 Bảo Đồ-Hiếm

4 Rương Chọn Đá Quý Lv5

180 Linh Tinh Hỏng

50 Bảo Đồ-Hiếm

2 Rương Chọn Đá Quý Lv6

115 Sổ Tay Lĩnh Hội Tuyệt Học

50 Bảo Đồ-Hiếm

ĐIỀU KIỆN THAM GIA: Trong 7 ngày mở server mới, Thiếu Hiệp tiến hành nạp các gói Nguyên Bảo đúng mốc yêu cầu sẽ nhận được quà tương ứng. Sau khi nhấp "nhận quà" sẽ được gửi thẳng vào game. Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần trong suốt thời gian sự kiện, nạp mốc nào nhận mốc đó.